OFERTA WYPOSAŻENIA EKSPERYMENTALNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

II etap edukacyjny – klasy IV – VI szkoły podstawowej

Oferta EDUKI na tle sytuacji w edukacji

Od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej, Polska realizuje programy, mające na celu zapewnienie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, m.in. przez podniesienie poziomu i efektywności nauczania, zwłaszcza w zakresie kluczowych kompetencji matematyczno-przyrodniczo-technicznych. Umowa Partnerstwa z UE na lata 2014-2020, w celu tematycznym 10 programu POWER, przewiduje m.in., wsparcie dla poprawy jakości kształcenia przez doskonalenie programów nauczania, warunków oraz nowych technologii dydaktycznych na wszystkich etapach edukacji.
Wśród operacji mających zapewnić nowoczesność w edukacji, przewiduje się rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów a zwłaszcza w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych oraz zakup urządzeń TIK.

Podstawa programowa (rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r.)

Podstawa programowa przedmiotu PRZYRODA wymienia następujące Cele kształcenia – wymagania ogólne:
Uczeń stawia pytania dotyczące zjawisk zachodzących w przyrodzie, prezentuje postawę badawczą w poznawaniu prawidłowości świata przyrody przez poszukiwanie odpowiedzi na pytania: „dlaczego?”, „jak jest?”, „co się stanie, gdy?”
Uczeń przewiduje przebieg niektórych zjawisk i procesów przyrodniczych, wyjaśnia proste zależności między zjawiskami; przeprowadza obserwacje i doświadczenia według instrukcji, rejestruje ich wyniki w różnej formie oraz je objaśnia, używając prawidłowej terminologii
Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej; rozpoznaje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu oraz podejmuje działania zwiększające bezpieczeństwo własne i innych, świadomie działa na rzecz ochrony własnego zdrowia
Uczeń zachowuje się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami; działa na rzecz ochrony przyrody i dorobku kulturowego społeczności
Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, badań, doświadczeń, tekstów, map, tabel, fotografii, filmów), wykonuje pomiary i korzysta z instrukcji (słownej, tekstowej i graficznej); dokumentuje i prezentuje wyniki obserwacji i doświadczeń; stosuje technologie informacyjno-komunikacyjne.
Image_D_Page_02_Image_0004Autorzy komentarza do podstawy programowej przyrody wskazują, że głównymi obszarami aktywności ucznia w ramach przedmiotu winny być:

 • obserwowanie i mierzenie
 • doświadczanie
 • prowadzenie doświadczeń
 • dokumentowanie i prezentowanie
 • stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi

a szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych w pracowni i terenie.
Mimo dostępnych olbrzymich środków ze wsparcia unijnego, sytuacja w zakresie wyposażenia szkół w pracownie do nauczania przyrody nie uległa poprawie. Wyniki licznych badań – m.in. prezentowane przez MEN podczas konferencji „Moc w regionach” – wskazują, że około 70% badanych nauczycieli wymieniło poprawę wyposażenia pracowni przyrody, jako główny warunek do poprawy poziomu nauczania przyrody.
70 %
badanych nauczycieli uważa poprawę wyposażenia pracowni za główny warunek poprawy jakości nauczania

Zalety eksperymentalnej pracowni przyrodniczej EDUKI

W zakresie pomocy dydaktycznych panuje kompletny chaos pojęciowy i pomocami dydaktycznymi jest nazywane wszystko, co jest spotykane w szkołach. W efekcie w przedmiotach przyrodniczych dominuje zalecenie używania przedmiotów codziennego użytku, które choć stosowane „od zawsze” nie zapewniają należytego poziomu nauczania przedmiotów przyrodniczych, a tym bardziej rozwijania umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów.

Przedstawiamy ofertę wyposażenia eksperymentalnej pracowni przyrodniczej, dokładnie dopasowanej do obowiązującego programu nauczania, która może pomóc przezwyciężyć ww. problemy i niedostatki w zakresie wyposażenia pracowni przyrody.

Oferowana pracownia zawiera wyłącznie wyposażenie do eksperymentów realizowanych tradycyjnie i z wykorzystaniem komputera i umożliwia nauczanie tych treści (w sumie około 50% zakresu programu), które są możliwe do realizacji poprzez eksperyment. Uwzględnia ona wyłącznie wyposażenie do praktycznych ćwiczeń uczniowskich, które według dostępnych badań charakteryzują się najwyższą efektywnością nauczania.

Rozmyślnie w zestawie wyposażenia nie uwzględniono materiałów informacyjnych (podręczniki, tablice, foliogramy, itp.) zakładając, że elementy tego typu szkoły już posiadają, mogą je nabyć indywidualnie lub pozyskać z nieprzebranych zasobów internetu.

Zestaw wyposażenia prezentowany w prospekcie poniżej zawiera identyczne wyposażenie dla czterech grup uczniowskich, co zapewnia łatwą i prostą, praktyczną realizację eksperymentów z aktywnym udziałem wszystkich uczniów w klasie. Ilość stanowisk eksperymentalnych w pracowni może być różna a ilość winien określić indywidualnie zainteresowany nauczyciel.

Dzięki właściwościom pomocy dydaktycznych – a zwłaszcza interfejsu Cobra4 – uwzględnionych w wyposażeniu pracowni, może ona być wykorzystywana w pracowni szkolnej oraz na zajęciach terenowych. Oferowane wyposażenie pracowni jest zestawione w sposób zminimalizowany, tzn. każdy z przyrządów występuje w składzie tylko raz, nawet gdy jest wielokrotnie wykorzystywany w trakcie 3-letniej nauki przyrody. Oznaczenie poszczególnych elementów pracowni, jednolitymi numerami katalogowymi zestawów eksperymentalnych lub przyrządów. umożliwia łatwą identyfikację zakresu zastosowania w pracowni, ich możliwości dydaktycznych i danych technicznych.

Szczegółowa oferta eksperymentalnej pracowni przyrodniczej

Poniżej znajdą Państwo prospekt zawierający szczegółową ofertę EDUKI dotyczącą eksperymentalnej pracowni przyrodniczej. Prospekt można obejrzeć online lub pobrać w formacie pdf.

Alternatywne warianty wyposażenia eksperymentalnej pracowni przyrodniczej

Możemy Państwu zaoferować również inne zestawy wyposażenia pracowni przyrody, które przedstawimy ogólnie poniżej.

PRACOWNIA DO EKSPERYMENTÓW UCZNIOWSKICH

bez wsparcia technologii informatyczno-komunikacyjnej

Zestaw wyposażenia takiej pracowni jest podobny do prezentowanej w powyższym prospekcie, ale nie zawiera interfejsu komputerowego Cobra4 i jego elementów składowych. W tego typu pracowni interfejs zostanie zastąpiony tradycyjnymi miernikami, realizującymi funkcje pomiarowe wynikające z funkcji zestawów eksperymentalnych, przewidzianych do realizacji treści podstawy programowej. Nie wyklucza to ewentualnego stosowania komputerów i innych urządzeń TIK do innych zadań realizowanych w pracowni.

MOBILE DEMO LAB

mobilna pracownia demonstracyjna

 • biała tablica magnetyczna
 • interaktywny projektor (opcjonalny)
 • zintegrowany zasilacz PHYWE (opcjonalny)
 • system dźwiękowy Bose
 • szafka na koputer i zestawy PHYWE DEMO
 • stanowisko mobilne (4 kółka, 2 hamulce)
 • 2 łatwo dostępne gniazda zasilania i 2 porty USB
 • przewód elektryczny 10m zwijany automatycznie
 • obrotowe ramiona na monitor i klawiaturę
Szczegóły / Wycena

Mobilne stanowisko łączy w sobie ekonomiczne rozwiązanie sprzętowe, możliwe do użycia w każdej klasie, rozszerzone o dodatkowe możliwości wynikające z wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK (cyfrowa akwizycja i przetwarzanie danych oraz narzędzia multimedialne). Mobile Demo Lab jest mobilną tablicą do realizacji eksperymentów demonstracyjnych w ramach zajęć przyrodniczych ze zintegrowanym zasilaczem, możliwością akwizycji i przetwarzania danych (za pomocą komputera) oraz prezentacji multimedialnych za pomocą projektora na tablicy interaktywnej. Każdą klasę można natychmiast przekształcić w laboratorium edukacyjne. Mobile Demo Lab jako modułową platformę można wyposażyć w:

 • zasilacz PHYWE
 • komputer (stacjonarny lub laptop)
 • projektor interaktywny oraz białą tablicę magnetyczną
 • ponadto stanowisko umożliwia łatwe magazynowanie zestawów PHYWE DEMO na półkach pod blatem

Mimo niewątpliwych zalet wynikających z możliwości przemieszczania stanowiska między różnymi klasami, ze względu na bierny udział uczniów w zajęciach, jest to rozwiązanie mniej efektywne niż pracownia do doświadczeń wykonywanych bezpośrednio przez uczniów.

Wyposażenie i dane techniczne

 • tablica magnetyczna do pionowego montażu i pozycjonowania elementów doświadczeń, również do wykorzystania jako ekran projekcyjny lub klasyczna biała tablica do pisania specjalnymi pisakami; wymiary 68 x 142 cm
 • interaktywny projektor zamontowany na zawiasowym uchwycie nad tablicą (opcjonalnie)
 • stanowisko na czterech kółkach, w tym dwa zaopatrzone w hamulce
 • zamykana szafka na komputer
 • zintegrowany zasilacz PHYWE na biurku (opcjonalnie)
 • dwa łatwo dostępne gniazda zasilania i 2 porty USB
 • przyłącze elektryczne za pomocą kabla o długości 10 m, zwijanego automatycznie
 • przyłącze USB umieszczone u góry tablicy dla Modułu Wireless-Manager Cobra4
 • obrotowe ramię z boku tablicy na monitor komputera (opcjonalnie)
 • obrotowe ramię z półką z boku tablicy na klawiaturę komputera (opcjonalnie)
 • obrotowe ramię z półką z boku tablicy na laptopa (opcjonalnie)
 • cyfrowy wyświetlacz wielkoformatowy PHYWE można łatwo zamontować u góry tablicy
 • półka na cztery pudełka magazynowe h = 130 mm (13269-00) i jedno pudełko h = 90 mm (13269-10) lub na zestawy PHYWE DEMO
 • system wytłoczek magazynowych na panele PHYWE do kompletnych doświadczeń (opcjonalnie)
 • adapter do łatwego montażu demonstracyjnego toru jezdnego PHYWE i ławy optycznej PHYWE (opcjonalnie)
 • wymiary: szer./gł./wys.:150 x 70 x 193 cm  (ze złożonym projektorem)
 • waga: ok. 50 kg

MULTIEKSPLORATORIUM

pracownia dopasowana do indywidualnych koncepcji

W ramach błędnie pojmowanej roli i znaczenia popularyzacji wiedzy przyrodniczej zauważalna jest tendencja do tworzenia różnorodnych urządzeń i centrów szkoleniowo-edukacyjnych, lokowanych poza szkołami.
Rzekomo mogą one zastąpić brakującą bazę edukacyjną do nauczania przedmiotów przyrodniczych (kompetencji kluczowych ). W rzeczywistości są one instytucjami kultury, a przede wszystkim, głównie miejscami rozrywki, nie zapewniającymi systematycznego i planowego oddziaływania na proces nauczania. Aby wyjść naprzeciw tej modzie opracowaliśmy koncepcję tzw. „Multieksploratorium”, stanowiącego wstęp do nauki i techniki. Multieksploratorium jest kompletem wyposażenia sprzętowo-programowego, umożliwiającym praktyczną realizację około 70 eksperymentów z zakresu nauki (przedmioty ścisłe) i techniki. Prospekt przedstawiający koncepcję Multieksploratorium znajdą Państwo poniżej. Ze względu na dużą dowolność zestawiania stanowisk eksperymentalnych w ramach multieksploratorium, w razie zainteresowana tego typu koncepcją, możemy opracować rozwiązanie dopasowane do indywidualnych życzeń i pomysłów.