Polityka prywatności

EDUKA – FRSK Sp. z o.o.
ul. Jelonka 4
05-506 Lesznowola
woj. mazowieckie, Polska

NIP PL1231098459
Regon 140762632
KRS 0000265553
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł, w całości wpłacony

Ogólne informacje

Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od użytkowników (zwanych dalej Użytkownikiem / Użytkownikami) za pośrednictwem strony internetowej eduka.com.pl, udostępnianej pod adresem domeny https://www.eduka.com.pl (zwanej dalej Witryną) przez firmę EDUKA – FRSK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, będącą administratorem Twoich danych osobowych (zwaną dalej Administratorem).
Dane osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (zwanym w dalszej części RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje pozwalające na zidentyfikowanie i powiązanie tych danych z osobą fizyczną (zwane w dalszej części Danymi Osobowymi).
Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony Danych Osobowych powierzonych podczas korzystania z Witryny oraz podejmuje wszelkie działania konieczne do osiągnięcia tego celu.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Administrator Witryny tj. EDUKA – FRSK Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli, ulica Jelonka 4, 05-506 Lesznowola, tel. 22 701 41 58 lub 22 465 58 28, e-mail: eduka@eduka.com.pl

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, mającego za zadanie nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@eduka.com.pl

Jakie dane są zbierane podczas korzystania z Witryny?

Witryna nie zbiera automatycznie jakichkolwiek danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach “ciasteczek” podczas samego korzystania z Witryny.
Pliki “ciasteczek” to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na komputerze Użytkownika, zawierające informacje związane z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki “ciasteczek” mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki “ciasteczek” są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe są przechowywane również po zamknięciu przeglądarki / opuszczeniu Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
Informacja o tym, że Witryna korzysta z plików “ciasteczek” jest wyświetlana w momencie pierwszej wizyty Użytkownika w Witrynie. Potwierdzenie przeczytania informacji przyciskiem “Zgadzam się” oznacza zgodę na korzystanie przez Witrynę z plików “ciasteczek”. W dowolnym momencie Użytkownik może zablokować instalowanie plików “ciasteczek” lub usunąć stałe pliki “ciasteczek”, wykorzystując stosowne opcje używanej przez siebie przeglądarki internetowej. W razie problemów należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć tutaj.
Oprócz “ciasteczek” Witryna może gromadzić dane zwyczajowo zbierane w systemach internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje tam zawarte to m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawca Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik trafił na Witrynę.
Niektóre podstrony Witryny oraz innych stron mogą zawierać elementy „web beacons” (tzw. sygnalizatory sieci Web). Elementy Web beacons pozwalają Administratorowi na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, czas załadowania strony, adres URL strony, typ przeglądarki, jak również informacje zawarte w “ciasteczkach”, w celu oceny efektywności reklamy. Dane te są wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez użytkownika Danymi Osobowymi.
Witryna pozwala Użytkownikom na złożenie dobrowolnego zapytania ofertowego, dotyczącego prezentowanych w Witrynie produktów. Złożenie zapytania ofertowego wymaga podania przez Użytkownika następujących danych za pośrednictwem formularza umieszczonego w Witrynie:

 1. imię i nazwisko Użytkownika składającego zapytanie ofertowe
 2. nazwa szkoły / firmy / instytucji reprezentowanej przez składającego zapytanie ofertowe
 3. adres szkoły / firmy / instytucji reprezentowanej przez składającego zapytanie ofertowe
 4. adres e-mail Użytkownika składającego zapytanie ofertowe
 5. numer telefonu Użytkownika składającego zapytanie ofertowe

Podanie powyższych danych nie jest konieczne do korzystania z Witryny. Podanie powyższych danych w momencie składania zapytania ofertowego jest dobrowolne i jest konieczne wyłącznie do uzyskania informacji dotyczącej ceny produktów prezentowanych w Witrynie. Administrator podkreśla, że Użytkownik nie musi podawać powyższych danych, jeśli nie chce korzystać z formularza zapytania ofertowego.
Rejestracja Użytkownika w Witrynie wymaga podania przez użytkownika wyłącznie adresu e-mail oraz hasła.

Cel, zakres i czas przetwarzania danych

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:

 • marketingowo-reklamowym Administratora, na podstawie Art. 6, Ust. 1, Punkt f) RODO
 • przesłania Użytkownikowi oferty handlowej (w formie zamówionej wyceny produktów) oraz realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (Art. 6, Ust. 1, Punkt a) RODO).

Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.

Udostępnianie Danych Osobowych innym podmiotom

Dane Osobowe Użytkowników będą udostępniane wyłącznie podmiotom, którym przysługuje dostęp do nich na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
W celu realizacji umów, będących rezultatem złożonych przez Użytkownika zapytań ofertowych, Administrator może udostępnić zebrane od Użytkownika dane następującym podmiotom: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. Ilość przekazywanych w takim przypadku danych jest ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Środki techniczne zabezpieczenia danych oraz obowiązki użytkownika

Administrator Witryny dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i chronić je przed działaniami niepożądanymi. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych Użytkowników.
Podjęte przez Administratora środki bezpieczeństwa mogą się jednak okazać niewystarczające, jeśli Użytkownik sam nie zachowa odpowiednich zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik winien zadbać o zachowanie poufności loginu (nazwy Użytkownika Witryny / adresu e-mail) i hasła do Witryny oraz nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Administrator nigdy nie będzie zwracał się do Użytkownika o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Witrynie. Aby uniemożliwić korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, należy wylogować się z Witryny po zakończeniu korzystania z niej przez Użytkownika.

W jaki sposób Użytkownik Witryny może korzystać z przysługujących mu praw?

W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość podglądu i edycji swoich dobrowolnie udostępnionych danych, w ramach Witryny, po zalogowaniu się na niej z użyciem adresu e-mail oraz hasła wybranego podczas rejestracji. W przypadku zapomnienia hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: eduka@eduka.com.pl.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • informacji o treści swoich danych przechowywanych przez Administratora, na podst. Art. 15 RODO
 • zmiany, zablokowania lub usunięcia danych przechowywanych przez Administratora, na podst. Art. 17 RODO
 • sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych przechowywanych przez Administratora, na podst. Art. 18 RODO
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: eduka@eduka.com.pl.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przesyłane na adres: eduka@eduka.com.pl.